ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У зв’язку з неможливістю проведення в 2022 році зовнішнього незалежного оцінювання з математики в традиційному форматі в умовах правового режиму воєнного стану рекомендовано проведення Національного мультипредметного тесту, який містить завдання з української мови, математики, історії України в комп’ютерному форматі для здобуття вищої освіти.

Блок Національного мультипредметного тесту (НМТ) з математики складається з 20 завдань:

 • 14 завдань з вибором однієї правильної відповіді, кожен з яких оцінюється у 0 або 1 бал;
 • 4 завдання на встановлення відповідності («логічні пари»), які оцінюються у 0, 1, 2 або 3 бали;
 • 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю (неструктуровані завдання) – оцінюють у 0 або 2 бали.

Максимальна кількість балів за виконання блоку завдань з математики –30 балів.

Наголошуємо, що в блоці НМТ з математики відсутні завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Рекомендуємо під час підготовки учнів до виконання завдань НМТ з математики систематизувати та узагальнити теоретичний матеріал, передбачений програмою зовнішнього незалежного оцінювання з математики для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 04.12.2019 № 1513 «Про затвердження програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання з математики».

Особливу увагу необхідно приділити наступним темам шкільного курсу математики:

 • «Числа і вирази»;
 • «Рівняння, нерівності і їх системи»;
 • «Функції»;
 • «Ймовірність випадкової події, вибіркові характеристики (середнє значення), аналіз діаграм та графіків»;
 • «Планіметрія»;
 • «Стереометрія».

Систематизуючи та узагальнюючи теоретичний матеріал, слід звернути увагу школярів на перелік геометричних опорних фактів шкільних курсів планіметрії та стереометрії, методи розв’язування задач з геометрії (аналітичні та геометричні).

Під час розв’язування планіметричних задач доцільно використовувати геометричні методи, зокрема:

 • використання «ключового» трикутника, рівності трикутників, подібності трикутників, властивостей геометричних фігур;
 • метод геометричних перетворень (симетрія відносно осі та точки, паралельне перенесення, поворот, подібність фігур).

Аналітичні методи розв’язування планіметричних задач:

 • уведення невідомих відрізків та кутів, використання рівнянь та їх систем, властивостей функцій;
 • векторний метод;
 • метод площ;
 • координатний метод.

У процесі підготовки до НМТ з математики рекомендуємо відпрацьовувати вміння й навички виконання дій зі звичайними та десятковими дробами, розв’язання текстових задач на відсотки та пропорції.

З метою формування вмінь та навичок усного рахунку рекомендуємо використовувати математичний онлайн-тренажер платформи Прагліміне освітнього онлайн-середовища «Міксіке в Україні» (http://lviv.miksike.net/#pranglimine).

Наголошуємо, що особливу увагу слід приділити формуванню вмінь і навичок установлення відповідності між наведеними на рисунках графіками функцій і властивостями цих функцій; знаходження області визначення та області значення функції. Учням доцільно наголосити, що починати розв’язування завдання на встановлення відповідностей варто з найпростіших міні-завдань: це дасть змогу в подальшому, за допомогою інтуїції, знайти правильні логічні пари до більш складних міні-завдань навіть у випадку, коли їх строгого математичного розв’язання здійснити не вдалося.

У процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання значну увагу доцільно приділити вдосконаленню вмінь та навичок побудови та дослідження математичних моделей реальних об’єктів, процесів i явищ; аналізу iнформацiї, наведеній у графiчнiй, табличній, текстовій формах.

Акцентуємо увагу, що під час розв’язування тестових завдань із короткою відповіддю на розв’язування рівнянь, нерівностей і їх систем вимагається записати у відповідь суму коренів, добуток коренів, найменший корінь, найменший розв’язок нерівності, тощо. Варто наголосити учням на необхідності інтерпретації одержаної відповіді з урахуванням умови задачі.

Для інтенсифікації запам’ятовування матеріалу рекомендуємо використовувати технології схематичного унаочнення;

 • структурно-логічні схеми;
 • опорні конспекти;
 • опорно-інформаційні схеми;
 • знакові моделі;
 • ментальні карти (Mind Mаister, Popplet, Мind, Cacco);
 • фреймові структури.

Необхідно відпрацьовувати алгоритм виконання тестових завдань різних форм на різних етапах навчання (актуалізація опорних знань, вивчення нового матеріалу, закріплення нового матеріалу, під час перевірки знань, домашнє завдання) та в позанавчальний час (групові та індивідуальні консультації), аналізувати результати тестування, виявляти типові помилки й визначати шляхи їх усунення.

Рекомендуємо ознайомити учнів з технікою тестування:

 • алгоритм виконання тестових завдань;
 • робота з довідковими матеріалами;
 • дотримання визначених часових параметрів.

З метою дотримання часових параметрів рекомендуємо використовувати тести ЗНО онлайн з математики (https://zno.osvita.ua/mathematics/http://lv.testportal.gov.ua:8080/).

Рекомендуємо використовувати в освітньому процесі Інтернет ресурси LearningAppsg (http://learningapps.org/), Classtime (http://www.classtime.com/uk), Kahoot (https://kahoot.com) для формування вмінь і навичок встановлення відповідностей, спеціалізовані програмні засоби математичного спрямування, зокрема системи динамічної математики GeoGebra, GeoGebra 5.0 http://www.geogebra.org), Desmos (desmos.com), інтерактивні комп’ютерні моделі (https://sites.google.com/site/iblkompmod) для дослідження властивостей геометричних фігур, графіків основних елементарних функцій.

З метою якісної підготовки учнів до НМТ з математики рекомендуємо передбачити організацію самоосвітньої діяльності учнів, використовуючи:

 • навчально-методичну літературу, рекомендовану листом Міністерства освіти і науки України від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021-2022 навчальному році»;
 • тести минулих років( https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/);
 • Інтернет-ресурси для онлайн підготовки до ЗНО:

EdEra (https://www.ed-era.com/);

iLearn (https://ilearn.org.ua/);

Prometheus (https://prometheus.org.ua/);

Khan Academy (https://uk.khanacademy.org/).

Підготовка учнів до успішного виконання завдань до Національного мультипредметного тесту з математики є стимулом до підвищення рівня математичної грамотності школярів.